‏نمایش پست‌ها با برچسب تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده
به تعداد 378 صفحه pdf
بانضمام فایل پاسخ نامه به زبان اصلی به تعداد

پیشگفتار

بخش اول مدارهای مقاومتی
فصل 1 تعاریف و واحدها
فصل 2 قوانین تجربی و مدارهای ساده
فصل 3 چند نکنیک مفید تحلیل مدار

بخش دوم مدارهای گذرا
فصل 4 سلف و خازن
فصل 5 مدارهای RL و RC بدون منبع
فصل 6 اعمال تابع تحریک پله ثابت
فصل 7 مدار RLC
فصل 8 تابع تحریک سینوسی
فصل 9 مفهوم فیزور
فصل 10 پاسخ حالت پایدار سینوسی
پاسخ مسایل فرد

تحلیل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت با ترجمه مهندس امیر ستار زاده